Blauwe energie is een manier om energie op te wekken door middel van het verschil tussen zoet en zout water. Door het principe dat osmose wordt genoemd treden er druk- en spanningsverschillen op tussen twee watersystemen die verschillende zoutconcentraties hebben. De druk kan gebruikt worden machines aan te drijven of om elektriciteit op te wekken. Onderzoek naar blauwe energie is enorm interessant omdat het een zeer duurzame manier zou kunnen zijn om energie op te wekken. De methodes om blauwe energie te benutten bevinden zich voor een deel nog in de beginfase. We noemen hier twee methoden waarmee op dit moment geëxperimenteerd wordt.

Pressure retarded osmosis (PRO)

Waar rivieren en andere zoet waterlopen in de zee vloeien, stroomt zoet water in een waterlichaam met een veel hoger zoutgehalte. Door een membraan te plaatsen tussen het zoete en het zoute water kan er druk worden opgebouwd via het osmotische principe. Osmose werkt als volgt: als zoet water en zout water van elkaar gescheiden zijn door een fijn membraan, dan stroomt het zoete water automatisch de zoutwaterkolom in, en verhoog daarbij de druk van die kolom. Door in natuurlijke waterlopen zulke membranen aan te brengen en de resulterende druk van de osmose te gebruiken kan er energie worden opgewekt.

Reverse Electro Dialysis (RED)

Op de Afsluitdijk staat sinds 2015 een proefstation met een vermogen van 50 kilowatt. Deze installatie plaatst een serie kleine membranen tussen het zoete water van het IJsselmeer en het zoute water van de Noordzee. Door het verschil in zoutgehalte bestaat er een miniem spanningsverschil binnen en buiten het membraan. Door de membranen in serie te schakelen levert Reverse Electro Dialysis zo direct benutbare stroom op.